تو را دو گوش داده‌اند و يك زبان

هيچ فكر كردين كه اگه قرار باشه همه رعايت كنن و هركس بخواد نصف اون مقدار كه مي‌شنوه حرف بزنه، بعد از مدتي همه جا سكوت مي‌شه؟