ارزش ایمان

نمی‌دانست که ارزش ایمان، بسته به این نیست که چه قدر سخت و استوار باشد؛ بل‌که بسته به این است که شخص تا چند بار ایمان‌اش را از دست بدهد و هم‌چنان بتواند بازیابدش.

جمله‌ی بالا از رمان «شاگرد معمار» نوشته‌ی «الیف شفق» بود. بارها این جمله رو خونده‌ام و هربار هم مصداق جدیدی ازش پیدا می‌کنم.