تكامل تدريجي

فيلم مستندي درباره‌ي تكامل نگاه مي‌كنه و دم به دقيقه مي‌گه «قدرت خدا رو ببين»!