آنتونیا

کشمکش برای بقا، دوستی، رقابت، درگیری، مرگ و عشق. تمام این‌ها رو که روی هم بگذاریم، حاصل چیزی می‌شه شبیه به زندگی و همه‌ی این‌ها رو می‌شه در فیلم آنتونیا به صورت یک‌جا دید.