زندگي سگي

وقتي كه براي خيال‌پردازي به مواد اوليه احتياج باشه و روزي مواد اوليه تموم بشن….