حساسیت فصلی

ای درختانی که مشغول به تولید مثل هستین!
ترتیب ما رو که دادین. خودتون رو نمی‌دونم….

3 thoughts on “حساسیت فصلی”

  1. نمی دونم پارسال، درختا تولید مثل نمی کردن یا روی من اثر نمی ذاشتن! اما امسال… بیچاره ام کردن، بیچاره!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *