حالا هي عشوه بيا، هي عشوه بيا، هي عشوه بيا

دختراني كه ناز مي‌كنند و پسراني كه ناز مي‌كشند،

خيلي اين وضعيت رو جدي نگيرين! شايد جزيي از پروسه‌ي تكامل باشين كه به اين ترتيب تضمين كرده كه هميشه بهترين‌ها براي انتخاب شدن در رقابت باشن.