فیلم روز: مستند

Religulous

اگر مذهبی هستین و در زمینه‌ی مذهب‌تون هیچ گونه قلقلکی رو تحمل نمی‌کنین، این فیلم رو نبینین. اما اگر حتا به قدر یک ذره تحمل دارین، این مستند رو از دست ندین.

One thought on “فیلم روز: مستند”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *