خودم رو مي‌گم!

گاهي هم درآوردن پول نه براي افزايش دارايي، كه براي كاهش بدهي صورت مي‌گيره.