كساني كه درد مي‌كشند اما حاضر نيستند ناله كنند، خيلي بزرگ هستند

هركاري مي‌كني بكن، فقط ناله نكن….