بفرما!

پسراني كه فكر مي‌كنن زرنگ هستن، و دختراني كه فكر مي‌كنن زرنگ‌تر… نتيجه همين مي‌شه ديگه!