نوبل صلح اوباما

در تگزاس، آقا به ملت کارد می‌زنی، خون‌شون در نمی‌یاد. از ما گفتن.

پس نوشت: از قضا امروز اوباما دانشگاه ما سخنرانی داره.

توضیح: اشتباه کردم. سخنرانی‌اش هفته‌ی دیگه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *