دو کلام هم از زندگی ما

سرپرست پروژه‌مون کسی هست به اسم دکتر مورفی. الحق و والانصاف هم پروژه‌اش تبلور قوانین مورفیه. زندگی‌مون هم تجسم عینی همون نتایج قوانین مورفی شده. گیری کردیم به خدا….

One thought on “دو کلام هم از زندگی ما”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *