آرام بخور، آرام

اتازه یاد گرفته‌ام که بین ترس از مرگ و خیلی چیزها رابطه هست. یکی‌اش که برداشت کردم، رابطه‌ی نزدیک همین ترس و آزاردهنده بودن دیدن وحشیانه خوردن غذاست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *