گله

به هموطنان بگویید گله کردن از بخش‌های زشت فرهنگ ماست*. لطفا این اندازه اصرار نورزند.

* حتا به زشتی تعارف

One thought on “گله”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *