وانمود مي‌كنم، پس هستم

بالاخره در دنياي علم به جايي رسيدم كه بتونم گاهي اداي رهروان علم و دانش رو در بيارم.