درجه‌ی سانتیگراد به مثابه‌ی ناموس

مکالمه‌ی جدی و واقعی، نقل به مضمون:
«یعنی تو در مورد من چی فکر کردی؟… فکر کردی من از درجه‌ی فارنهایت استفاده می‌کنم؟»

One thought on “درجه‌ی سانتیگراد به مثابه‌ی ناموس”

Leave a Reply

Your email address will not be published.