ماه گرفتگی با دقت دقیقه

از روز قبل دغدغه‌ی اطلاع‌رسانی برای یادآوری نماز آیات که داری، فکری هم برای وحشت نداشته‌اش بکن.

One thought on “ماه گرفتگی با دقت دقیقه”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *