عالم

تا اون جايي كه به ياد دارم از كلمه‌ي دانشمند تنها در ترجمه‌ي متن‌هاي درس عربي استفاده مي‌كرديم و هيچ جاي ديگه چنين كلمه‌اي نه مي‌ديديم و نه مي‌شنيديم.