همیشه فکر می‌کنیم نسل بهتری هستیم

آدم همیشه فکر می‌کنه از پدر و مادرش بهتره و اشتباه‌های اون‌ها رو تکرار نمی‌کنه. تا این که بزرگ می‌شه و زندگی خودش رو تشکیل می‌ده و تازه متوجه می‌شه که درست فکر می‌کرده. هم از پدر و مادرش بهتره و هم اشتباه‌های اون‌ها رو تکرار نمی‌کنه.

One thought on “همیشه فکر می‌کنیم نسل بهتری هستیم”

Leave a Reply

Your email address will not be published.