به پاک‌دامنی اوشین قسم

دیشب، تازه بعد از یک عمر، تمام ساختارهای ذهنی یکی از مهمون‌های ما به هم ریخت وقتی فهمید که اوشین، اون قدرها هم «پاک‌دامن» نبوده.

2 thoughts on “به پاک‌دامنی اوشین قسم”

Leave a Reply

Your email address will not be published.