تا وقتی که زندگی جریان داره

این رو بخونین و بعد هم این رو تماشا کنین و ببینین که چه طور هنوز هم زندگی جریان داره. تا وقتی هم که زندگی جریان داشته باشه، انتظار هر چیزی رو می‌شه داشت. موجود زنده یا جامعه‌ی زنده است که هر کاری می‌کنه و هر تغییری ایجاد می‌کنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *