وقتي اسمم رو مي‌گم انگار اسم جن شنيده

لعنت بر شما كه اسم به اين سادگي رو نمي‌تونين تلفظ كنين و من بايد آخر عمري به دنبال يه اسم باشم كه شما ملت بتونين بلكه با چندبار تكرار يادش بگيرين.