خواب آن بي‌خواب را ياد آوريد

تا وقتي كه برنامه‌ي خوابم قر و قاطيه وجود خودم رو احساس مي‌كنم و به محض اين كه منظم مي‌شه خطر احتمال يكنواختي رو احساس مي‌كنم.