ملتي كه زود يك چيز خوب رو از ياد ببره، آينده‌ي خوبي در انتظارش نيست

خانوما!

آقايون!

پليس اگر هم بد عمل كرد، باز هم دليل نمي‌شه حرمت‌اش رو نگه ندارين، از پليس‌ها با القاب بد ياد كنين و يا بهشون توهين كنين. به خدا جدي مي‌گم، پليس بايد هميشه حرمت داشته باشه، هميشه. خودش هم حرمت خودش رو رعايت نكرد، شما رعايت كنين. هرچي كه باشه، موجودات زحمت‌كشي هستن….