اخلاق آمريكايي

در كتاب‌خونه ساكت نشستم، دارم كتاب مي‌خونم، ملت هم پشت ميزهاي ديگه نشستن، همه مشغول هستن. عطسه مي‌كنم. از ميزي اون طرف‌تر خانومه با صدايي بلندتر از عطسه‌ي من مي‌گه «بلس يو»!