تبعیض علیه اکثریت در جامعه؟

آیا تا به حال در مقابله با تبعیض احتمالی علیه اکثریت جنبشی بوده یا در این مورد تحقیقی انجام شده؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.