دست من از رفتگان کوتاه و دست اون‌ها از دنیا

گاهی دوست دارم به سراغ بعضی درگذشته‌ها برم. یقه‌شون رو بگیرم و سرشون فریادهایی رو بکشم که هیچ وقت فرصتش رو نداشتم. اما خب… دست من از اون‌ها کوتاهه و دست اون‌ها از دنیا.

One thought on “دست من از رفتگان کوتاه و دست اون‌ها از دنیا”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *