پرستش

به هم وطنان بگویید اگر هم نژادپرستی اشکال نداشته باشد، بیان علنی و مفتخرانه ی آن قطعا محل اشکال است.

One thought on “پرستش”

  1. خیلی محکم میگی قطعا محل اشکال است؛ خوب یکی از یک برخورداری ای که داره خوشحاله و فکر میکنه میتونه بهش افتخار هم بکنه. در واقع وقتی شما پذیرفتی گزاره اول -نژادپرستی- میتونه درست باشه؛ ناچاری بپذیری که گزینه دوم نمیتونه قطعا غلط باشه.
    (اینو یکی مینویسه که اصولا ضمن پذیرفتن تفاوتهای و جنبه های مثبت و منفی نژادها نسبت به یکدیگر، رجحان نژادی به نژاد دیگر را -که صرفا به خاطر موضوع نژاد باشه- احمقانه میدونه. اضافه میکنم که البته من شخصا از اینکه مثلا در ایران و تهران به دنیا آمده ام خیلی خوشحالم تا اینکه مثلا در یه جایی تو آفریقا یا … به دنیا آمده باشم)

Leave a Reply

Your email address will not be published.