اگر توانایی انجام کاری را ندارید، انجام ندهید

شکستن جناق یکی از مسخره‌ترین و احمقانه‌ترین کارهای دنیاست… دست کم در وضعیت فعلی من.