استاد دانشگاه

استادان دانشگاه‌ها عمدتا از افراد باشخصیت اجتماع هستند. اما در عین حال بی‌شعورترین اقشار اجتماع هم در همین قشر دیده می‌شوند.