درود بر سه سيد فاطمي: خميني، خامنه‌اي، خاتمي

كم كم دارم شك مي‌كنم: نكنه سال هفتاد و شيش و بعدش سال هشتاد، انتخاب محمد خاتمي از طرف ملت ايران فقط به خاطر سيد بودنش بوده؟