ملاحظات خودکشی

می‌خواد رگ دستش رو بزنه. تیغ رو با دست چپ برمی‌داره. اگر نجات‌اش بدن و دستِ تیغ خورده ناقص بشه، به‌تره اون دست ناقص، دست راستش باشه تا این که دست چپش. هرچی که باشه، چپ‌دسته.

3 thoughts on “ملاحظات خودکشی”

  1. نشون میده هر کاری ملاحظات خودش رو داره، حتی خودکشی!

  2. واسه منی که میخوام بمیرم چه فرقی داره؟اماخودکشی جرات میخوادکه من ندارم.اماقول میدم اگه جرات پیداکردم مکث نمیکنم

  3. هه‌هه! خیلی خوب بود. یعنی یه حسی داشت که این آدمه همون لحظه باید بفهمه که هنوز وقت خودکشی‌اش نرسیده.

Leave a Reply

Your email address will not be published.