شیر

آیا اگر یک لیوان شیر یک درصد چربی رو با یک لیوان شیر دو درصد چربی مخلوط کنیم حاصل دو لیوان شیر یک و نیم درصد چربی خواهد بود؟

تعریف درصد چربی شیر چه چیزی باید باشه تا رابطه‌ی بالا برقرار نباشه؟