نصیحت

و بیش از همه مواظب کسانی باش که شوخی کردن بلد نیستند اما فکر می‌کنند که بلد هستند.