ادب و تربیت صفر

خانم بالغ! آقای بالغ!

وقتی می‌شینی پشتت به کسی نباشه. وقتی کسی حرف می‌زنه تو حرفش نپر.

اینا رو من باید بگم؟