خداحافظ تابستان

«یوکو موریاما» آخرین کشف من از خواننده های ژاپنی بوده. در پایین موسیقی «خداحافظ تابستان» رو گذاشته ام.

5 thoughts on “خداحافظ تابستان”

  1. یادته صبح ها تلفن می کردی که از خواب بیدار شم؟ از تو ممنونم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *