به هزار و يك دليل

هنوز هم مي‌گم (و جدي هم مي‌گم): شايد رئيس جمهور ما باهوش‌تريني باشه كه تا به حال داشتيم.