– شما از كدوم كشور هستين؟ – من؟ ايران!

به سلسله سوال‌هاي قبلي كه بايد جواب مي‌دادم، اين هم اضافه شد:

اين رييس جمهور شما چي كار به كار همجنس‌گراها داره؟!