كمی فكر كنین… كمی بیش‌تر لطفا

داشتم به اين فكر مي‌كردم كه شايد بتونيم فرض كنيم كه يك هواپيما اگر به سرعت خاصي برسه، از زمين بلند مي‌شه. حالا در هر زماني هم كه به اين سرعت برسه فرقي نمي‌كنه، به محض اين كه به اون سرعت رسيد بلند مي‌شه. حالا اگر يك هواپيما از لحظه‌ي حركت شتاب ثابتي داشته باشه، حتما پس از طي زمان مشخصي به اون سرعت مي‌رسه و بلند مي‌شه. به عبارت ديگه مي‌شه گفت كه پس از طي مسافت مشخصي هواپيما از زمين بلند مي‌شه كه اون مسافت با شتاب رابطه داره. حالا هرچه‌قدر كه شتاب بيش‌تر باشه، هواپيما زودتر از زمين بلند مي‌شه و شتاب كه به سمت بي‌نهايت ميل مي‌كنه، مسافت لازم براي بلند شدن هواپيما هم به سمت صفر ميل مي‌كنه. يعني حالتي هست كه هواپيما مي‌تونه درجا از زمين بلند بشه!

هيجان انگيز نيست؟