فراموشی

«من که بهت گفته بودم»

در استفاده از این جمله دقت کنین. انسان ها فراموش می کنن. شاید بعدی خود شما باشین که گیر می افتین.

2 thoughts on “فراموشی”

  1. یه وقتایی فقط فراموشی نیست. دلمون میخواد یه جور دیگه امتحان کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *