سلام خوب هستین؟

کسی جواب هوش‌مندانه و به اندازه‌ی کافی تند و به اندازه‌ی لازم محترمانه برای یادداشت‌های نامحترمانه‌ای که با عبارت بدون اسم «سلام خوب هستین» شروع می‌شن، سراغ داره؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *