فرزندخواندگی: ارتباط با خواهران و برادرانی که فرزندخوانده نیستند

خواهرم شانس آورده که می‌دونه به کی شبیهه. به پدر و مادرم شباهت داره و وقتی که با عکس‌های قدیمی پدربزرگم مقایسه‌اش می‌کنیم، هیچ شکی نیست که به خانواده تعلق داره. برادرم و من قیافه‌هامون خیلی با هم فرق داره و همین‌طور با بقیه‌ی خانواده متفاوتیم، چنان که جای شکی باقی نمی‌گذاره که ما به فرزندی گرفته شده‌ایم. نمی‌تونستیم جلوی حسادت به خواهر طبیعی‌مون رو بگیریم، چرا که برخوردی که اون در خانواده می‌گیره همیشه فرق داشته.

فرزندخوانده

ممکن است فرزندخوانده‌هایی که در خانواده‌هایی بزرگ می‌شوند با خواهران و برادرانی که فرزندخوانده نیستند، احساس کنند که به خانواده تعلق ندارند. فرزندخوانده ممکن است احساس کند که خواهران و برادرانی که فرزندخوانده نیستند سرویس‌های ویژه‌ای می‌گیرند یا پدر و مادر به بچه‌هایی که فرزندخوانده نیستند بیش‌تر توجه می‌کنند. ممکن از در خانواده‌هایی که بچه‌های فرزندخوانده و زیستی دارند، حسی از «ما» و «آن‌ها» جاری باشد.

این پست برگرفته از کتاب Adoption Wisdom: A Guide to the Issues and Feelings of Adoption نوشته‌ی دکتر مارلو راسل بود که با اجازه از خود نویسنده نوشته شده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *