پختگی

پختگی لازمه که بتونی از عقیده‌ای دفاع کنی، بدون این که اسمی از عقیده‌ی مخالف بیاری*.

مثال: از تشیع دفاع کنی، بدون اسم بردن از تسنن. از اسلام دفاع کنی، بدون اسم بردن از مسیحیت. از خاتمی دفاع کنی، بدون اسم بردن از احمدی‌نژاد.

* یا به نظر خودت مخالف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *