نكته‌ي روز

و از كرامات تكامل اجتماعي هم يكي اين كه دنيا را ديوانگان اداره مي‌كنند، نه عاقلان.