عکس: نکته‌ی مهم اسکیت روی یخ

 در کتاب‌خونه‌ی محل نمایشگاهی از نقاشی‌های بچه‌ها گذاشته بودن که بنویسن در گروه‌های پیشاهنگی دختران چه چیزهایی یادگرفته‌اند. این نقاشی توجه من رو بیش‌تر از بقیه جلب کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *