چشم تنگ دنیا دوست

عجب موجودیه انسان که از هیچ چیز، چه مادی چه معنوی، سیری نداره. بشکه هم اگه بود، تا الان پر شده بود.

One thought on “چشم تنگ دنیا دوست”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *