دغدغه‌ی مال دنیا

اون‌هایی رو که درد و غم مال دنیا دارن، سرزنش نکنین. دست خودشون نیست. زندگی سختی دارن. خیلی سخت….

3 thoughts on “دغدغه‌ی مال دنیا”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *