قضاوت نکنید، اما اگر می‌کنید…

درباره‌ی دیگران قضاوت نکنید. اگر هم می‌کنید، از سطح دغدغه‌های‌شان قضاوت کنید که همانا به‌ترین معیار است.

One thought on “قضاوت نکنید، اما اگر می‌کنید…”

  1. موافق نیستم. ترجیح میدم شرایط رو بررسی کنم تا به دغدغه های یارو فکرکنم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *